Actinidiaceae

 

Actinidia chinensis

kiwi  *  kiwi